OLVA SMARTSCHOOL
OLVA SMARTSCHOOL
OLVA SMARTSCHOOL
MIJN OLVA
MIJN OLVA
MIJN OLVA
FACEBOOK
FACEBOOK
FACEBOOK
TWITTER @OLVA
TWITTER @OLVA
TWITTER @OLVA

Tien troeven van OLVA

Home > Secundair onderwijs > Tien troeven van OLVA > Een school met betrokken ouders

Een school met betrokken ouders

Op drie  niveaus doen we een inspanning om ervoor te zorgen dat  ouders zich betrokken voelen bij het schoolgebeuren. We proberen ouders eerst en vooral te  informeren.  We willen ze daarnaast ook warm maken voor ons opvoedings- en onderwijsproject in de hoop dat ouders en school aan hetzelfde koord trekken. Tot slot geven we ruimte aan die ouders die zich expliciet willen engageren voor onze school.


De school informeert de ouders via brieven, telefonische contacten, infoavonden, individuele oudercontacten en Samen, het magazine van OLVA. Op het elektronisch schoolplatform mijn.olva en olva.smartschool krijgen de ouders heel wat informatie over  het reilen en zeilen van de school. Een berichtje op olva.smartschool over hoe een ontmoetingsdag, de scholencross, de startviering verlopen is, helpt ouders de vinger aan de pols van het schoolgebeuren te houden.
Zij krijgen ook af en toe de gelegenheid om de kundigheden en talenten van hun kinderen te zien, bijvoorbeeld in de vorm van een tentoonstelling, een toneelvoorstelling, een showavond of de publicatie van schrijfopdrachten van leerlingen.  

OLVA staat ziet het graag gebeuren als ouders en school aan eenzelfde koord trekken in de moeilijke opdracht om leerlingen aan het studeren te krijgen. Via het digitale, dagelijkse puntenrapport, nota’s in de schoolagenda, in het attituderapport en in het trimestriële/semestriële puntenrapport krijgen ouders vlug te horen hoe hun zoon of dochter bezig is.

OLVA stelt ook de telefoonnummers van de leerkrachten ter beschikking. Ouders mogen altijd bellen als er zich een probleempje of een onduidelijkheid voordoet. Een telefoontje van de klastitularis naar de ouders (of omgekeerd) blijft niet lang uit als er problemen opduiken.  Bij tegenvallende punten is de vakleerkracht eveneens een aanspreekpunt. Ook wat het naleven van het schoolreglement en het sanctiebeleid betreft, is het positief dat de school zich gesteund weet door de ouders en dat ouders erkennen dat hun kind wel eens in de fout kan gaan.

OLVA vind het tof dat er nog altijd een groep ouders is die zich wil engageren voor de school. Een actieve ouderraad denkt mee en geeft feedback over het schoolgebeuren. De ouders zijn ook vertegenwoordigd in de schoolraad. Eigen aan OLVA is dat de ouderraad zich toespitst op goede communicatie. In dit licht contacteren leden van de oudervereniging elke ouder van nieuwe leerlingen om te peilen naar het welbevinden van elk kind in OLVA en de tevredenheid van elke ouder. Een ander initiatief dat de betrokkenheid illustreert is de jaarlijkse “Rond de tafel met uw school”: ouders denken mee en krijgen inspraak over telkens één thema dat de school op dat moment als werkpunt gekozen heeft.  Op die manier kan de school bij het uitstippelen van een beleid, van maatregelen en initiatieven, rekening houden met de inzichten, ervaringen en verzuchtingen van ouders.