Onze school

Welkom in het Onze-Lieve-Vrouwecollege Assebroek, of kortweg: OLVA!

 

Wij zijn een school met ASO-bovenbouw voor jongens en meisjes in de groene rand van Brugge. Sinds 1955 bereiden we jongeren voor op hun hogere studies. Zo helpen wij ze om hun dromen waar te maken. Ons recept? Een toekomstgerichte intellectuele opleiding met speciale aandacht voor

 • vriendschap en solidariteit

 • een open oog voor de wereld van nu

 • inspraak en verantwoordelijkheid

 • sportieve ontspanning

 • creativiteit

 

Om dit waar te maken spelen we onze tien troeven van OLVA uit.

 

OLVA is een school op mensenmaat. Je kan er studeren. Ja! Er wordt gewerkt, hard zelfs. Het is best aardig om bij te leren: wiskundige raadsels oplossen, Franse werkwoorden vervoegen, programmeren tijdens STEM-projectwerk, experimenteren tijdens de lessen wetenschappen, in de voetsporen van de geschiedenis treden ...

Maar we zijn ook een (h)echte leefgemeenschap. Je kan er creatief kan zijn, pittig sporten en actief deelnemen aan het schoolleven. Heel het jaar door bieden we intellectuele, culturele en sportieve uitdagingen aan. Elke donderdag bieden we een OLVA PLUS aan. Dit is uniek. Elke leerlingen kan klasdoorbrekend anderhalfuur deelnemen aan recreatieve (sport én cultuur) educatieve activiteiten. Ook tijdens de vakantie houden we contact met een sportieve bergvakantie, een avonturenkamp, cultuurreis of een expeditie naar ...

 

OLVA is een school waar je op adem en verhaal kan komen. Bij ons bestaan geen dunne en dikke, domme en slimme, rijke en arme leerlingen. Samen vormen wij een groep. En vooral ... Wij houden van blije gezichten!

Eén team

Schoolbestuur

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs:

 • voorzitter inrichtende macht v.z.w. Karel de Goede: Will Verniest

 • voorzitter van de adviesraad: Joost Laga

Directie

De directeur en adjunct-directeur staan in voor de dagelijkse leiding van de school:

 • directeur: Tom Vanheede

 • adjunct-directeur: Michiel Van den Berghe

Pedagogische stuurgroep

De pedagogische stuurgroep bestaat uit leerkrachten die door het lerarenkorps werden verkozen om als permanent overlegorgaan met de directie de dagelijkse gang van zaken op school te bespreken. De pedagogische stuurgroep is samengesteld uit:

 • directeur: Tom Vanheede

 • adjunct-directeur: Michiel Van den Berghe

 • voorzitter: Frederik Dhont

 • jaarverantwoordelijke 1e jaar: Liselotte Neirynck

 • jaarverantwoordelijke 2e jaar: Nele Huys

 • jaarverantwoordelijke 3e jaar: Steven Van Wassenhove

 • jaarverantwoordelijke 4e jaar: Burth Hollebeke

 • jaarverantwoordelijke 5e jaar: Kristien Vandenberghe

 • jaarverantwoordelijke 6e jaar: Ellen Devooght

Zorgteam

Het zorgteam bespreekt alle probleemleerlingen en zorgt voor de coördinatie van de leerlingenbegeleiding. Het zorgteam is samengesteld uit:

 • directeur: Tom Vanheede

 • adjunct-directeur: Michiel Van den Berghe

 • zorgcoördinator 1e jaar en opvoeders: Annemie Kastekkere

 • zorgcoördinator 2e en 3e jaar: Kurt Lips

 • zorgcoördinator 4e jaar: Lies Eeckman

 • zorgcoördinator 5e en 6e jaar: Sylvie Leliaert

 • CLB contactpersoon: Maarten Verstraete

 

Leerkrachten en opvoeders

De leerkrachten en opvoeders bouwen mee aan een kwaliteitsvolle school. Allen zijn vlot bereikbaar via de berichtenmodule in olva.smartschool of telefonisch.

 

Inspraak

Leerlingenraad

In OLVA is een leerlingenraad actief. Deze vergadert enkele keren per trimester, al dan niet met hulp van leerkrachten. De voorzitter van de leerlingenraad overloopt het verslag geregeld met de directie. Je goed voelen op school, daar draait het toch allemaal om. Je brengt immers een groot deel van je wakkere tijd door op school. Als je je lekker in je vel voelt, dan gaat het allemaal een stuk makkelijker: leren, studeren, met leerlingen en leerkrachten samenwerken … De school als place to be … stel je voor. Het is net dat wat je ook als leerlingenraad wil doen: mee voor een toffe school zorgen waar leerlingen graag zijn. Daarvoor zetten zij activiteiten (bv. taartenactie, OLVA-bal) op poten en werken ze voorstellen uit om de school te verbeteren (bv. items uit het schoolreglement, 'hete hangijzers', participatie in de schoolraad).

Ouderraad

De ouderraad bevordert de opvoeding en het onderwijs van de kinderen in nauwe samenwerking met de school en de ouders. Ze werkt rond zaken van algemeen opvoedkundige aard, schoolaangelegenheden en organisaties of instellingen die zich met de schoolgaande jeugd inlaten. Er zijn doorgaans tien tot vijftien ouderparen actief lid, waaruit vier leden tot het dagelijks bestuur worden verkozen. Ook vertegenwoordigers van de ouders in de schoolraad worden uit die actieve leden gerekruteerd.

De ouderraad vergadert vijf keer per schooljaar. Bij de directie kaarten ze een aantal van onze bekommernissen aan. Een jaarprogramma opstellen (met sociale, informatieve, pedagogische, ontspannende en culturele facetten) en diverse initiatieven (mee) organiseren (bv. 'ouders ontmoeten ouders'-avond, enquête bij ouders nieuwe leerlingen, ondersteuning bij infoavonden, wijnproeverij, verwenavond voor leerkrachten) vormen echter de hoofdmoot van onze activiteit.

 

Schoolraad

In de Schoolraad krijgen leerlingen, medewerkers, ouders en afgevaardigden van de  lokale gemeenschap inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren in de school, waarvoor het schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt