OLVA SMARTSCHOOL
OLVA SMARTSCHOOL
OLVA SMARTSCHOOL
MIJN OLVA
MIJN OLVA
MIJN OLVA
FACEBOOK
FACEBOOK
FACEBOOK
TWITTER @OLVA
TWITTER @OLVA
TWITTER @OLVA

Tien troeven van OLVA

Home > Secundair onderwijs > Tien troeven van OLVA

OLVA is een ASO-school voor jongens en meisjes in de groene rand van Brugge. Sinds 1955 - of al meer dan 60 jaar - bereiden we jongeren voor op studies in het hoger onderwijs. Zo helpen wij ze om hun dromen waar te maken. Ons recept? Een toekomstgerichte intellectuele opleiding met speciale aandacht voor

 • vriendschap en solidariteit

 • een open oog voor de wereld van nu

 • inspraak en verantwoordelijkheid

 • sportieve ontspanning

 • creativiteit


We realiseren ons doel door het uitspelen van de tien troeven van OLVA ... want elke leerling heeft talent voor tien!

Tien troeven

Een school met aandacht voor alle leerlingen

 • Een gemengde school met een bijna 50/50-verhouding tussen jongens en meisjes.

 • Een gezonde mix van alle sociale groepen is voor de leerlingen de beste leerschool om te leren omgaan met maatschappelijke diverstiteit.

 • Een middelgrote school waar iedereen iedereen kent.

Een school voor de wereld

 • Aandacht in de lessen voor wat de leerlingen beroert in de dagelijkse actualiteit.

 • OLVA is een mini-samenleving waar leerlingen leren rekening houden met elkaar. We willen onze leerlingen respect, openheid en verdraagzaamheid bijbrengen.

 • We stimuleren maatschappelijke waarden zoals aandacht voor het milieu, solidariteit en een kritische houding tegenover de consumptiemaatschappij en het individualisme.

Een school waar je je goed (thuis) voelt

 • Een school van A tot Z: van de A van aandacht tot de Z van zorgzaam zijn.

 • Eerstejaarsleerlingen voelen zich heel vlug goed op school, alsof het hun tweede thuis is.

 • OLVA+ op donderdag en andere initiatieven bevorderen de integratie.

 • Een Lounge met een luisterend oor voor wie er nood aan heeft.

 • Als we signalen van pestgedrag krijgen, spreken de leerkrachten onmiddellijk de betrokkenen aan.

Een sociale school

 • Een school die de schoolkosten beheersbaar houdt: bv. huren van schoolboeken, geen extra ICT-aankopen, geen dure schooluitstappen.

 • Leerlingen leren verantwoordelijkheid opnemen in werkgroepen zoals OINC, de sociale werkgroep, sportwerkgroep, leerlingenraad, toneel De Zolder, OLVA Dynamic.

 • Sociale activiteiten stimuleren de wereldbetrokkenheid van leerlingen.

 • Leerlingen leren omgangsvormen gebaseerd op respect tegenover leerkrachten, administratieve medewerkers, poetsvrouwen, keukenpersoneel en werkmannen.

Een school die mee is en meer doet met ICT

 • De slagzin ‘Mee(r) met ICT’ betekent: we willen mee zijn met ICT, niet om trendy of flashy te zijn ... we willen immers ook ‘meer’ met ICT.

 • ICT moet het lesgebeuren verrijken en tot betere leerresultaten leiden.

 • Internetverbinding, computer en (interactieve) beamer in elke klas.

 • Vier ICT-lokalen, aangevuld met mobiele notebooks in gewone klassen.

 • Alles op kosten van de school.

Een school met betrokken ouders

 • Vlotte contacten tussen ouders en leerkrachten door o.a. het ter beschikking stellen van het telefoonnummer van de leerkrachten en ook via olva.smartschool.

 • Inspraak van ouders in een open schoolraad waarin ouders samen met leerlingen, leerkrachten en directie meedenken over alles wat reilt en zeilt op school.

 • Een actieve ouderraad engageert zich voor de school.

 • Elk jaar een open ‘Rond de tafel met uw school’ waarin de school telkens één thema van het schoolbeleid ter discussie stelt.

Een school met algemene vorming ...

een goede voorbereiding op hoger onderwijs

 • Sterke leerlingen worden extra uitgedaagd: meer wiskunde, meer talen, meer wetenschappen.

 • Middelmatige leerlingen worden extra geholpen:  begeleide studie, inhaallessen of leerhoek.

 • Geleidelijke uitbouw van studeervaardigheden en een evenwicht tussen kennis opdoen, vaardigheden uitbouwen en leerattitudes verwerven.

 • Leerlingen worden op het einde van het 2e en 4e jaar georiënteerd naar een studierichting die aansluit bij hun interesses en mogelijkheden.

Een christelijk geïnspireerde dialoogschool

 • Omdat jonge mensen met zingevingsvragen te maken hebben, engageren we ons om leerlingen te begeleiden op levensbeschouwelijk vlak.

 • OLVA wil een christelijk geïnspireerde dialoogschool zijn die openstaat voor de mening van anders-denkenden.

 • Vreugde en verdriet, hoop en pijn, schuld en vergeving zijn voor ons geen taboe-onderwerpen. We verrijken deze ervaringen vanuit onze christelijke inspiratie.

 • Als dialoogschool willen we ingaan tegen onverschilligheid en oppervlakkigheid.

 

Een school met leer-krachtig onderwijs

 • De leraar is de leer-kracht die de kracht om te leren in leerlingen naar boven haalt.

 • Leerlingen motiveren, aanmoedigen, bijsturen of een schouderklopje geven ... leerlingen vleugels geven zodat ze verder komen dan ze uit zichzelf zouden kunnen.

 • Een gemengd lerarenkorps met evenveel mannen als vrouwen: een gezonde mix waar zowel de leerlingen als de collega’s wel bij varen.

 • Avondstudie is niet verplicht, maar wordt wel sterk aanbevolen.

 • Passende maatregelen voor leerlingen met dyslexie, dyscalculie, ADHD, autisme, faalangst.

Een school met een plus ... OLVA+

 • Elke donderdag twee uur extra klasdoorbrekende activiteiten met sport, cultuur, ontspanning.

 • Leerlingen kiezen elke week vrijwillig uit een gevarieerd aanbod: een kans om met vrienden (klasdoorbrekend) leuke activiteiten te beleven.

 • OLVA+ wordt door de leerkrachten begeleid en bevordert een open en spontane relatie tussen leraren en leerlingen.

 
studierichtengids olva

Folder 'Tien troeven van OLVA'