Inspraak

Leerlingenraad

In OLVA is een leerlingenraad actief. Deze vergadert enkele keren per trimester, al dan niet met hulp van leerkrachten. De voorzitter van de leerlingenraad overloopt het verslag geregeld met de directie. Je goed voelen op school, daar draait het toch allemaal om. Je brengt immers een groot deel van je wakkere tijd door op school. Als je je lekker in je vel voelt, dan gaat het allemaal een stuk makkelijker: leren, studeren, met leerlingen en leerkrachten samenwerken … De school als place to be … stel je voor. Het is net dat wat je ook als leerlingenraad wil doen: mee voor een toffe school zorgen waar leerlingen graag zijn. Daarvoor zetten zij activiteiten (bv. taartenactie, OLVA-bal) op poten en werken ze voorstellen uit om de school te verbeteren (bv. items uit het schoolreglement, 'hete hangijzers', participatie in de schoolraad).​

Ouderraad

De ouderraad bevordert de opvoeding en het onderwijs van de kinderen in nauwe samenwerking met de school en de ouders. Ze werkt rond zaken van algemeen opvoedkundige aard, schoolaangelegenheden en organisaties of instellingen die zich met de schoolgaande jeugd inlaten. Er zijn doorgaans tien tot vijftien ouderparen actief lid, waaruit vier leden tot het dagelijks bestuur worden verkozen. Ook vertegenwoordigers van de ouders in de schoolraad worden uit die actieve leden gerekruteerd.

De ouderraad vergadert vijf keer per schooljaar. Bij de directie kaarten ze een aantal van onze bekommernissen aan. Een jaarprogramma opstellen (met sociale, informatieve, pedagogische, ontspannende en culturele facetten) en diverse initiatieven (mee) organiseren (bv. 'ouders ontmoeten ouders'-avond, enquête bij ouders nieuwe leerlingen, ondersteuning bij infoavonden, wijnproeverij, verwenavond voor leerkrachten) vormen echter de hoofdmoot van onze activiteit.

Schoolraad

In de Schoolraad krijgen leerlingen, medewerkers, ouders en afgevaardigden van de lokale gemeenschap inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren in de school, waarvoor het schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt.