Dromen
Durven
Doen

OLVA is een school met een brede 1e graad en een domeinoverschrijdende doorstroom-finaliteit (D-finaliteit of voorheen ASO) in de bovenbouw, de verdiepende 2e en gespecialiseerde 3e graad.

Onze school is veel meer dan een gebouw ... Het is een plek waar elke leerling mag dromen, durven en doen.

Onze eerste opdracht is jongeren vormen die zich volop willen inzetten voor het studeren en het leren binnen de verschillende vakgebieden. Hierbij willen we nog een stap verder gaan. We brengen jongeren interesse en kundigheid bij zodat ze verantwoordelijkheid opnemen in de wereld van morgen. We moedigen hen ook aan om hun talenten te gebruiken zodat ze zorgzaam zijn in hun job, gezin, buurt en in de samenleving in ruime zin. 

In OLVA bieden elke leerling een toekomstgerichte intellectuele opleiding met bijzondere aandacht voor

 • vriendschap en solidariteit

 • een open oog voor de wereld van nu

 • inspraak en verantwoordelijkheid

 • sportieve ontspanning

 • creativiteit

We realiseren ons doel door het uitspelen van de tien troeven van OLVA ... want elke leerling mag dromen, durven en doen.

DSC02833.JPG

Een school met aandacht voor alle leerlingen

 • We zijn een gemengde school met een bijna 55/45-verhouding tussen jongens en meisjes.

 • We hebben een gezonde mix van alle sociale groepen. Dit is voor de leerlingen de beste leerschool om te leren omgaan met maatschappelijke diversiteit.

 • We zijn een middelgrote school waar iedereen iedereen kent.

10_02.png

Een school waar je je goed (thuis) voelt

 • We zijn een school van A tot Z: van de A van aandacht tot de Z van zorgzaam zijn.

 • Nieuwe leerlingen voelen zich heel vlug goed op school, alsof het hun tweede thuis is. We bevorderen hun integratie met o.a. OLVA PLUS op donderdag en andere initiatieven.

 • We hebben de lounge, een plek voor zorg, en zorgteam met een luisterend oor voor wie er nood aan heeft.

 • Als we signalen van pesten krijgen, pakken leerkrachten en opvoeders onmiddellijk het probleem aan samen met de betrokkenen.

10_03.png

Een school met leer-krachtig onderwijs

 • Onze leraars zijn de leer-kracht die de kracht om te leren in leerlingen naar boven haalt.

 • We motiveren leerlingen, moedigen hen aan, sturen ze bij of geven ze een schouderklopje ... We geven leerlingen vleugels zodat ze verder komen dan ze uit zichzelf zouden kunnen.

 • We hebben een gemengd lerarenkorps met evenveel mannen als vrouwen: een gezonde mix waar zowel de leerlingen als de collega’s wel bij varen.

 • Avondstudie is niet verplicht, maar we bevelen het wel sterk aan.

 • We bieden basiszorg voor iedereen en passende verhoogde of uitgebreide zorg voor leerlingen met extra noden zoals dyslexie, dyscalculie, ADHD, ASS, faalangst ...

10_04.png

Een school met voor iedereen een plus ... OLVA PLUS

 • Elke donderdag doorbreken we het lessenrooster voor anderhalf uur klasdoorbrekende recreatieve en educatieve activiteiten (o.a. sport, cultuur, creatieve activiteiten, sociale activiteiten) in en om OLVA.

 • Leerlingen maken wekelijks zelf een keuze uit een gevarieerd aanbod aan activiteiten. We geven hen de kans om klasoverstijgend en met vrienden ontspannende en verrijkende ervaringen op te doen.

 • Alle activiteiten worden begeleid door de leerkrachten en opvoeders. Hierdoor bevorderen we een open en spontane relatie tussen leerlingen, leerkrachten en opvoeders.

10_05.png

Een school die mee is en meer doet met
ICT en de digisprong

 • De slagzin ‘Mee(r) met ICT’ en digisprong betekent: we willen mee zijn met ICT en de digisprong, niet om trendy of flashy te zijn. We willen immers ook ‘meer’ met ICT en de digisprong.

 • We laten ICT geïntegreerd het totale lesgebeuren verrijken, zodat ze leidt tot betere leerresultaten.

 • We bieden leerlingen elk een eigen laptop aan (op basis van huursysteem).

 • De ICT-doelstellingen realiseren we vakoverstijgend in alle vakken.

10_06.png

Een school voor de wereld

 • We geven in de lessen aandacht voor wat de leerlingen beroert in de dagelijkse actualiteit.

 • We zijn een mini-samenleving waar leerlingen leren rekening houden met elkaar. We willen onze leerlingen respect, openheid en verdraagzaamheid bijbrengen.

 • We stimuleren maatschappelijke waarden zoals aandacht voor het milieu, solidariteit en een kritische houding tegenover het individualisme.

10_07.png

Een sociale school

 • We zijn een school die de schoolkosten beheersbaar houdt: bv. huren van schoolboeken, geen ICT-aankopen, geen dure schooluitstappen.

 • We leren leerlingen verantwoordelijkheid opnemen in werkgroepen zoals OINC, de sociale werkgroep, sportwerkgroep, MOS-werkgroep, OLVA dynamicwerkgroep, leerlingenraad, toneel De Zolder, blue zonewerkgroep.

 • Met sociale activiteiten stimuleren we de wereldbetrokkenheid van de leerlingen.

 • We leren leerlingen omgangsvormen gebaseerd op respect tegenover leerkrachten, opvoeders en andere medewerkers.

10_08.png

Een school met betrokken ouders

 • We zorgen voor vlotte contacten tussen ouders, leerkrachten, opvoeders en directie via het schoolplatform Smartschool, oudercontacten, verschillende infomomenten ...

 • Ouders krijgen inspraak in een open schoolraad waarin ouders samen met leerlingen, leerkrachten, opvoeders en directie meedenken over alles wat reilt en zeilt op school.

 • We hebben een actieve ouderraad die zich engageert voor de school.

10_09.png

Een school met algemene vorming ...

een goede voorbereiding op hoger onderwijs

 • We dagen sterke leerlingen extra uit: meer wiskunde, meer talen, meer wetenschappen.

 • Andere leerlingen helpen we extra: studieschrift, begeleide studie, inhaallessen, leerhoek examencoaching.

 • We zorgen voor een geleidelijke uitbouw van de studeervaardigheden en een evenwicht tussen kennis opdoen, vaardigheden uitbouwen en leerattitudes verwerven.

 • We oriënteren leerlingen op het einde van het 2e en 4e jaar naar een studierichting die aansluit bij hun interesses en mogelijkheden.

 • We brengen in het 5e en 6e jaar het Columbustraject en groeien in zelfstandigheid aan als voorbereiding op het hoger onderwijs.

10_10.png

Een christelijk geïnspireerde dialoogschool

 • Omdat jonge mensen met zingevingsvragen te maken hebben, engageren we ons om leerlingen te begeleiden op levensbeschouwelijk vlak.

 • We willen een christelijk geïnspireerde dialoogschool zijn die openstaat voor de mening van andersdenkenden.

 • Vreugde en verdriet, hoop en pijn, schuld en vergeving zijn voor ons geen taboe-onderwerpen. We verrijken deze ervaringen vanuit onze christelijke inspiratie.

 • Als dialoogschool willen we ingaan tegen onverschilligheid en oppervlakkigheid.