Visie 'talent voor tien'

OLVA is een school met een brede 1e graad en doorstroom-finaliteit in de bovenbouw (2e en 3e graad).

Sinds 1955 - of bijna 70 jaar - bereiden we jongeren voor op studies in het hoger onderwijs. Zo helpen

wij ze om hun dromen waar te maken.

Ons recept? Een toekomstgerichte intellectuele opleiding met speciale aandacht voor

 • vriendschap en solidariteit

 • een open oog voor de wereld van nu

 • inspraak en verantwoordelijkheid

 • sportieve ontspanning

 • creativiteit

We realiseren ons doel door het uitspelen van de tien troeven van OLVA ... want elke leerling heeft

talent voor tien!

Een school met aandacht voor alle leerlingen

 • Een gemengde school met een bijna 50/50-verhouding tussen jongens en meisjes.

 • Een gezonde mix van alle sociale groepen is voor de leerlingen de beste leerschool om te leren omgaan met maatschappelijke diverstiteit.

 • Een middelgrote school waar iedereen iedereen kent.

10_02.png

Een school waar je je goed (thuis) voelt

 • Een school van A tot Z: van de A van aandacht tot de Z van zorgzaam zijn.

 • Eerstejaarsleerlingen voelen zich heel vlug goed op school, alsof het hun tweede thuis is.

 • OLVA PLUS op donderdag en andere initiatieven bevorderen de integratie.

 • Een Lounge met een luisterend oor voor wie er nood aan heeft.

 • Als we signalen van pestgedrag krijgen, spreken de leerkrachten onmiddellijk de betrokkenen aan.

10_03.png

Een school met leer-krachtig onderwijs

 • De leraar is de leer-kracht die de kracht om te leren in leerlingen naar boven haalt.

 • Leerlingen motiveren, aanmoedigen, bijsturen of een schouderklopje geven ... leerlingen vleugels geven zodat ze verder komen dan ze uit zichzelf zouden kunnen.

 • Een gemengd lerarenkorps met evenveel mannen als vrouwen: een gezonde mix waar zowel de leerlingen als de collega’s wel bij varen.

 • Avondstudie is niet verplicht, maar wordt wel sterk aanbevolen.

 • Passende maatregelen voor leerlingen met dyslexie, dyscalculie, ADHD, ASS, faalangst ...

10_04.png

Een school met voor iedereen een plus ... OLVA PLUS

 • Elke donderdag anderhalf uur klasdoorbrekende recreatieve en educatieve activiteiten (o.a. sport, cultuur, creatieve activiteiten, sociale activiteiten) in en om OLVA.

 • Leerlingen maken wekelijks zelf een keuze uit een gevarieerd aanbod aan activiteiten. We geven hen de kans om klasoverstijgend en met vrienden ontspannende en verrijkende ervaringen op te doen.

 • Alle activiteiten worden begeleid door de leerkrachten en opvoeders. Hierdoor bevorderen we een open en spontane relatie tussen leerlingen, leerkrachten en opvoeders.

10_05.png

Een school die mee is en meer doet met ICT

 • De slagzin ‘Mee(r) met ICT’ betekent: we willen mee zijn met ICT, niet om trendy of flashy te zijn. We willen immers ook ‘meer’ met ICT.

 • ICT moet het lesgebeuren verrijken en tot betere leerresultaten leiden.

 • Wifi en interactief bord in elk lokaal.

 • Vier ICT-lokalen, aangevuld met mobiele notebooks en laptops in andere lokalen.

 • Dit alles op kosten van de school.

10_06.png

Een school voor de wereld

 • Aandacht in de lessen voor wat de leerlingen beroert in de dagelijkse actualiteit.

 • OLVA is een mini-samenleving waar leerlingen leren rekening houden met elkaar. We willen onze leerlingen respect, openheid en verdraagzaamheid bijbrengen.

 • We stimuleren maatschappelijke waarden zoals aandacht voor het milieu, solidariteit en een kritische houding tegenover de consumptiemaatschappij en het individualisme.

10_07.png

Een sociale school

 • Een school die de schoolkosten beheersbaar houdt: bv. huren van schoolboeken, geen extra ICT-aankopen, geen dure schooluitstappen.

 • Leerlingen leren verantwoordelijkheid opnemen in werkgroepen zoals OINC, de sociale werkgroep, sportwerkgroep, MOS-werkgroep, OLVA Dynamic, leerlingenraad, toneel De Zolder.

 • Sociale activiteiten stimuleren de wereldbetrokkenheid van leerlingen.

 • Leerlingen leren omgangsvormen gebaseerd op respect tegenover leerkrachten, opvoeders en andere medewerkers.

10_08.png

Een school met betrokken ouders

 • Vlotte contacten tussen ouders en leerkrachten door o.a. het ter beschikking stellen van het telefoonnummer van de leerkrachten en ook via olva.smartschool.

 • Inspraak van ouders in een open schoolraad waarin ouders samen met leerlingen, leerkrachten en directie meedenken over alles wat reilt en zeilt op school.

 • Een actieve ouderraad engageert zich voor de school.

10_09.png

Een school met algemene vorming ...

een goede voorbereiding op hoger onderwijs

 • Sterke leerlingen worden extra uitgedaagd: meer wiskunde, meer talen, meer wetenschappen.

 • Middelmatige leerlingen worden extra geholpen:  begeleide studie, inhaallessen of leerhoek.

 • Geleidelijke uitbouw van studeervaardigheden en een evenwicht tussen kennis opdoen, vaardigheden uitbouwen en leerattitudes verwerven.

 • Leerlingen worden op het einde van het 2e en 4e jaar georiënteerd naar een studierichting die aansluit bij hun interesses en mogelijkheden.

 • Columbustraject en groeien in zelfstandigheid in het 5e en 6e jaar als voorbereiding op het hoger onderwijs.

10_10.png

Een christelijk geïnspireerde dialoogschool

 • Omdat jonge mensen met zingevingsvragen te maken hebben, engageren we ons om leerlingen te begeleiden op levensbeschouwelijk vlak.

 • OLVA wil een christelijk geïnspireerde dialoogschool zijn die openstaat voor de mening van anders-denkenden.

 • Vreugde en verdriet, hoop en pijn, schuld en vergeving zijn voor ons geen taboe-onderwerpen. We verrijken deze ervaringen vanuit onze christelijke inspiratie.

 • Als dialoogschool willen we ingaan tegen onverschilligheid en oppervlakkigheid.