Visie 'talent voor tien'

OLVA is een school met een brede 1e graad en doorstroom-finaliteit in de bovenbouw (2e en 3e graad).

Sinds 1955 - of bijna 70 jaar - bereiden we jongeren voor op studies in het hoger onderwijs. Zo helpen

wij ze om hun dromen waar te maken.

Ons recept? Een toekomstgerichte intellectuele opleiding met speciale aandacht voor

 • vriendschap en solidariteit

 • een open oog voor de wereld van nu

 • inspraak en verantwoordelijkheid

 • sportieve ontspanning

 • creativiteit

We realiseren ons doel door het uitspelen van de tien troeven van OLVA ... want elke leerling heeft

talent voor tien!

Een school met aandacht voor alle leerlingen

 • Een gemengde school met een bijna 50/50-verhouding tussen jongens en meisjes.

 • Een gezonde mix van alle sociale groepen is voor de leerlingen de beste leerschool om te leren omgaan met maatschappelijke diverstiteit.

 • Een middelgrote school waar iedereen iedereen kent.

Een school waar je je goed (thuis) voelt

 • Een school van A tot Z: van de A van aandacht tot de Z van zorgzaam zijn.

 • Eerstejaarsleerlingen voelen zich heel vlug goed op school, alsof het hun tweede thuis is.

 • OLVA PLUS op donderdag en andere initiatieven bevorderen de integratie.

 • Een Lounge met een luisterend oor voor wie er nood aan heeft.

 • Als we signalen van pestgedrag krijgen, spreken de leerkrachten onmiddellijk de betrokkenen aan.

Een school met leer-krachtig onderwijs

 • De leraar is de leer-kracht die de kracht om te leren in leerlingen naar boven haalt.

 • Leerlingen motiveren, aanmoedigen, bijsturen of een schouderklopje geven ... leerlingen vleugels geven zodat ze verder komen dan ze uit zichzelf zouden kunnen.

 • Een gemengd lerarenkorps met evenveel mannen als vrouwen: een gezonde mix waar zowel de leerlingen als de collega’s wel bij varen.

 • Avondstudie is niet verplicht, maar wordt wel sterk aanbevolen.

 • Passende maatregelen voor leerlingen met dyslexie, dyscalculie, ADHD, ASS, faalangst ...

Een school met voor iedereen een plus ... OLVA PLUS

 • Elke donderdag anderhalf uur klasdoorbrekende recreatieve en educatieve activiteiten (o.a. sport, cultuur, creatieve activiteiten, sociale activiteiten) in en om OLVA.

 • Leerlingen maken wekelijks zelf een keuze uit een gevarieerd aanbod aan activiteiten. We geven hen de kans om klasoverstijgend en met vrienden ontspannende en verrijkende ervaringen op te doen.

 • Alle activiteiten worden begeleid door de leerkrachten en opvoeders. Hierdoor bevorderen we een open en spontane relatie tussen leerlingen, leerkrachten en opvoeders.

Een school die mee is en meer doet met ICT

 • De slagzin ‘Mee(r) met ICT’ betekent: we willen mee zijn met ICT, niet om trendy of flashy te zijn. We willen immers ook ‘meer’ met ICT.

 • ICT moet het lesgebeuren verrijken en tot betere leerresultaten leiden.

 • Wifi en interactief bord in elk lokaal.

 • Vier ICT-lokalen, aangevuld met mobiele notebooks en laptops in andere lokalen.

 • Dit alles op kosten van de school.

Een school voor de wereld

 • Aandacht in de lessen voor wat de leerlingen beroert in de dagelijkse actualiteit.

 • OLVA is een mini-samenleving waar leerlingen leren rekening houden met elkaar. We willen onze leerlingen respect, openheid en verdraagzaamheid bijbrengen.

 • We stimuleren maatschappelijke waarden zoals aandacht voor het milieu, solidariteit en een kritische houding tegenover de consumptiemaatschappij en het individualisme.

Een sociale school

 • Een school die de schoolkosten beheersbaar houdt: bv. huren van schoolboeken, geen extra ICT-aankopen, geen dure schooluitstappen.

 • Leerlingen leren verantwoordelijkheid opnemen in werkgroepen zoals OINC, de sociale werkgroep, sportwerkgroep, MOS-werkgroep, OLVA Dynamic, leerlingenraad, toneel De Zolder.

 • Sociale activiteiten stimuleren de wereldbetrokkenheid van leerlingen.

 • Leerlingen leren omgangsvormen gebaseerd op respect tegenover leerkrachten, opvoeders en andere medewerkers.

Een school met betrokken ouders

 • Vlotte contacten tussen ouders en leerkrachten door o.a. het ter beschikking stellen van het telefoonnummer van de leerkrachten en ook via olva.smartschool.

 • Inspraak van ouders in een open schoolraad waarin ouders samen met leerlingen, leerkrachten en directie meedenken over alles wat reilt en zeilt op school.

 • Een actieve ouderraad engageert zich voor de school.

Een school met algemene vorming ...

een goede voorbereiding op hoger onderwijs

 • Sterke leerlingen worden extra uitgedaagd: meer wiskunde, meer talen, meer wetenschappen.

 • Middelmatige leerlingen worden extra geholpen:  begeleide studie, inhaallessen of leerhoek.

 • Geleidelijke uitbouw van studeervaardigheden en een evenwicht tussen kennis opdoen, vaardigheden uitbouwen en leerattitudes verwerven.

 • Leerlingen worden op het einde van het 2e en 4e jaar georiënteerd naar een studierichting die aansluit bij hun interesses en mogelijkheden.

 • Columbustraject en groeien in zelfstandigheid in het 5e en 6e jaar als voorbereiding op het hoger onderwijs.

Een christelijk geïnspireerde dialoogschool

 • Omdat jonge mensen met zingevingsvragen te maken hebben, engageren we ons om leerlingen te begeleiden op levensbeschouwelijk vlak.

 • OLVA wil een christelijk geïnspireerde dialoogschool zijn die openstaat voor de mening van anders-denkenden.

 • Vreugde en verdriet, hoop en pijn, schuld en vergeving zijn voor ons geen taboe-onderwerpen. We verrijken deze ervaringen vanuit onze christelijke inspiratie.

 • Als dialoogschool willen we ingaan tegen onverschilligheid en oppervlakkigheid.