IMG_5962.JPG

Zorg

OLVA is een school waar je op adem en op verhaal kan komen. Bij ons bestaan geen dunne en dikke, domme en slimme, rijke en arme leerlingen. Samen vormen wij een groep mensen. Wij respecteren ieders eigenheid.

Zit je in de knoei met een schools of persoonlijk probleem? Heb je nood aan een luisterend oor en/of helpende hand? Wie, wat of hoe je ook bent, je kunt er altijd met je verhaal terecht bij een leerkracht en opvoeder.

 • Inzetten op een brede basiszorg voor iedereen

 • Aanbod van uitgebreidere zorg voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben

 • Duidelijke visie tegen pesten

 • Coördinatie door zorgteam met ondersteuning van een professioneel netwerk

IMG_9719.JPG

Onze basiszorg

OLVA secundair_psychosociale zorg
OLVA secundair_studiebegeleiding

Extra ondersteuning

Inhaalles Frans en wiskunde

Tijdens het schooljaar zijn er wekelijks inhaallessen Frans en wiskunde - naast de uren differentiatie - voor leerlingen van het 1e en 2e jaar. Het doel van de lessen is het bijwerken van zwakke toets, leerstofonderdelen die de leerling niet begrijpt en na een periode van afwezigheid.
Afhankelijk van het aantal leerlingen is er ofwel een individuele begeleiding ofwel een gezamenlijke uitleg voor leerlingen met dezelfde problemen.

Taalondersteuning

Voor alle leerlingen van het 1e jaar en ook nieuwe leerlingen doen we een taalscreening Hierdoor krijgen we een duidelijk zicht op leerlingen met problemen op het vlak van spelling, woordenschat en begrijpend lezen.

Met deze informatie is het mogelijk om gerichter onderwijs en extra ondersteuning te bieden aan leerlingen met problemen. Zo krijgen zij wekelijks de mogelijkheid tot het volgen van o.a. een extra taalles.

Individuele coach

Een individuele coach is een leerkracht, opvoeder of teamlid van het zorgteam dat een leerling begeleidt met emotionele en sociale problemen en/of leerproblemen waarvoor sterk verhoogde zorg nodig is en geen ondersteuning (meer) mogelijk is.

Studiekeuzebegeleiding

Op het einde van het 2e, 4e en 6e jaar moeten alle leerlingen een nieuwe studiekeuze maken. Veel leerlingen - en ook ouders - hebben daarbij vragen en onzekerheden. Als school zorgen we ervoor dat het maken van een studiekeuze geen individueel gebeuren is. We laten leerlingen en ouders niet aan hun lot over.

Elke studiekeuze is een proces met verschillende schakels. Als school delen wij samen met het CLB deze zorg zodat elke leerling een bewuste en gemotiveerde keuze kan maken.

Zo voorzien wij o.a. infoavonden voor ouders, infosessies voor leerlingen, werksessies voor leerlingen, Columbusroute naar het hoger onderwijs in het 5e en 6e jaar, bezoek aan SID-in voor het 6e jaar, ontmoeting tussen leerlingen 6e jaar en oud-leerlingen, adviesbespreking tijdens oudercontacten ...

Nee! tegen pesten

Als school willen in een pestsituatie kort op de bal spelen. Wij zeggen dan ook duidelijk 'Nee!' tegen pesten en vertalen dit in:

 • sensibiliseren (bv. week tegen pesten, werken met pro-actieve cirkels, bezinningsdagen, meters en peters voor het 1e jaar, spelletjes op de speelplaats voor het 1e en 2e jaar, middagactiviteiten, OLVA PLUS, toneel …

 • communiceren met ouders en betrokken leerlingen

 • toepassen van de 'No Blame-methode' (indien de situatie het mogelijk maakt) 

 • herstelgesprekken (door bv. met klasleerkracht, zorgteam, CLB en eventueel externe instanties zoals Blink)

Ouders en leerlingen doen beter vroeg dan laat melding van een (zich ontwikkelende) pestsituatie. Zij kunnen hiervoor de klasleerkracht contacteren.

Sociaal fonds

In Vlaanderen is het secundair onderwijs niet gratis. Ouders moeten in hun geldbeugel tasten voor schoolboeken, lesmateriaal, didactische uitstappen, computerkosten … Elke school heeft dan ook ouders die het financieel moeilijk hebben of die tijdelijk onder druk staan (bv. verlies van werk, echtscheiding, ziekte …).

OLVA doet daarom een oproep om het taboe over problemen met het betalen van schoolrekeningen te doorbreken. Samen kunnen we zoeken naar een oplossing waar iedereen zich goed bij voelt.

OLVA wil een sociale school zijn door

 • alle leerlingen een sociaal gevoel en begrip voor hun medemens bij te brengen

 • als school ook aandacht te hebben voor de sociale noden van de eigen leerlingen en hun ouders

 • als school ook rekening te houden met de financiële noden van gezinnen in kansarmoede.

Concreet nemen we verschillende initiatieven ...

 • Alle leerboeken kunnen gehuurd worden.

 • Schoolrekeningen kunnen gespreid worden in maandelijkse betalingen.

 • In de schoolraad overlegt de school met de ouders over de kostprijs van schoolactiviteiten. Op die manier willen we onverantwoord hoge uitgaven vermijden.

 • OLVA doet een inspanning om de schoolkosten evenwichtig te spreiden over de verschillende schoolrekeningen.

 • De school voert een doordacht ICT-beleid. Hierdoor blijven de kosten voor computergebruik binnen de perken.

 • De school zet een zorgcoördinator in.

 • De leerlingenraad en sociale werkgroep brengen via solidariteitsacties de problematiek van kansarmoede in beeld.

Daarnaast beschikt de school over een sociaal fonds. Het fonds is er dankzij allerhande acties van de ouderraad. Samen met de ouderraad beheert de school dit sociaal fonds. Met het fonds wil onze school financieel tegemoet komen aan ouders die het moeilijk hebben.

Bij de inschrijving van elke nieuwe leerlingen maken wij dit initiatief kenbaar aan de ouders. Ze krijgen dan ook alle informatie hoe ze een beroep kunnen doen op het sociaal fonds.

 
 
 

Leren Leren

Middag-, avond- en examenstudie

Als school bieden wij elke dag vrije studie aan op

 • maandag van 12.40-13.20 u. voor het 1e-6e jaar en van 16.30-17.45 u. voor het 1e en 2e jaar en van 16.30-18.15 u. voor het 3e-6e jaar

 • dinsdag van 12.40-13.20 u. voor het 1e-6e jaar en van 17.15-18.15 u. voor het 1e en 2e jaar en van 17.15-18.45 u. voor het 3e-6e jaar

 • woensdag van 13-15 u. voor het 1e - 6e jaar (met een pauze)

 • donderdag van 12.40-13.20 u. voor het 1e-6e jaar en van 17.15-18.15 u. voor het 1e en 2e jaar en van 17.15-18.45 u. voor het 3e-6e jaar

 • vrijdag van 12.40-13.20 u. en van 16.30-17.45 u. voor het 1e-6e jaar

Tijdens de examenperiode is er examenstudie voor het 1e-6e jaar op

 • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.25-15.25 u. (met een pauze)

 • woensdag van 13-15 u. (met een pauze)

 

Leerlingen krijgen hierdoor de kans om in zo gunstig mogelijke omstandigheden te studeren zonder afleiding van o.a. sociale media.
Om de studiesfeer te stimuleren en te waarborgen, vragen we aan alle leerlingen om zich te houden aan de dag(en) waarvoor ze zich hebben ingeschreven bij het begin van het schooljaar. Slechts bij uitzondering of om persoonlijke reden (bv. bezoek aan de tandarts) is een vrijstelling of het vroeger vertrekken uit de studie mogelijk.
 

Begeleide studie

Leerlingen van het 1e en 2e jaar die problemen hebben met hun algemene studiehouding en studiemethode kunnen rekenen op extra ondersteuning tijdens een reeks van vijf sessies begeleide studie.
Tijdens de eerste sessie wordt de leerling geobserveerd: hoe werkt hij?, gebruikt hij een studieschrift?, werkt hij te vlug/te traag?, plant hij zijn werk?, werkt hij efficiënt? ...

Tijdens de volgende sessies is er een bijsturing op maat van de leerling (bv. schriften in orde maken, schema leren maken, leerstof leren inprenten, vragen leren stellen over de leerstof, studieplanning maken, schrijvend studeren ...). Alle leerlingen krijgen ook tips over 'leren leren'.
Leerlingen die in aanmerking komen voor de begeleide studie worden aangebracht door de klasleerkracht tijdens de klassenraad. De ouders worden hierover geïnformeerd via de schoolagenda.

Studieschrift

Een studieschrift is een hulpmiddel om het studeren te optimaliseren. Leerlingen kunnen voor één of meerdere vakken een studieschrift opgelegd krijgen. Via regelmatige reflectiemomenten volgt een leerkracht het werken met het studieschrift op. Ook ouder(s) worden hierbij betrokken. Van hen vragen we om te zorgen voor een gunstig studieklimaat, controle, opvolgen van de feedback door de leerkracht en problemen tijdig melden.

De leerhoek

Leerproblemen zijn vaak heel leerlinggebonden. Daarom bieden we - naast de begeleide studie en het studieschrift - ook persoonlijke en individuele studiebegeleiding aan voor leerlingen van het 3e en 4e jaar. Ervaring leer dat de spanning tussen eigen interesses en studie-ijver vanaf dan bij veel leerlingen voor problemen zorgt. Gerichte, motiverende individuele begeleiding kan daaraan verhelpen.
De vraag tot begeleiding komt van de klasleerkracht in samenspraak met de leerlingen en zijn ouders. De leerling krijgt een begeleider toegewezen en komt naar de leerhoek voor een 'intakegesprek'. Op basis van dit gesprek wordt gezocht naar de meest geschikte begeleiding.  Dit kan begeleiding zijn op het vlak van planning, leren regelmatig studeren, studiemethode ... Bij complexe leerproblemen wordt doorverwezen naar het CLB.

Tijdens de begeleiding worden de ouders regelmatig geïnformeerd via de schoolagenda.

Checklist 'zelfevaluatie studiehouding' en 'studiegedrag'

Als school zijn wij elke dag begaan met de vorderingen van onze leerlingen. De manier waarop de leerstof wordt verwerkt, is daarbij een belangrijk onderdeel. Ondanks de doorgedreven studiebegeleiding zowel binnen als buiten de lessen, hebben we soms de indruk dat sommige leerlingen een tandje moet bijsteken. Daarom leggen we die leerlingen een vragenlijst 'zelfevaluatie studiehouding' aan. Ze dient als hulpmiddel om een ernstig en onderbouwd gesprek rond studiehouding aan te gaan én om oplossingen te formuleren.

Daarnaast hebben we voor leerlingen van het 5e en 6e jaar een checklist 'studiegedrag' ontwikkeld. Deze vormt een eerste stap bij de begeleiding van

leerlingen met een structureel studieprobleem - dat zich vermoedelijk ook de vorige jaren reeds stelde -  dat zich nu sterk(er) manifesteert omwille van de eigenheid van de 3e graad (bv. semestersysteem, moeilijker leerstof, meer beroep op zelfstandigheid).

 
 
 

Team

The lounge

The lounge is er voor alle leerlingen met emotionele en sociale problemen, zowel op persoonlijk als op schools vlak. Wat het verhaal van de leerling ook is, hij of zij is welkom voor een vertrouwelijk gesprek. We bieden een luisterend oor en/of een helpende hand. Bij doorverwijzing naar professionele hulp of CLB bezorgen wij samen met het zorgteam voor de opvolging.
The lounge is ook voor ouders een vertrouwelijk meldpunt én laat oud-leerlingen niet in de kou staan. Wanneer deze laatsten de OLVA-poort definitief achter zich dichtslaan, blijft de deur van The lounge wagenwijd open.

Zorgteam

De zorgteam bespreekt alle leerlingen met extra zorgt en zorgt voor de coördinatie.

Het zorgteam bestaat uit:

 • de directeur

 • de adjunct-directeur

 • Maarten Verstraete (CLB-medewerker en schoolpsycholoog)

 • Lies Eeckman (zorgcoördinator - zorgbegeleider 4e jaar),

 • Annemie Kastekkere (zorgbegeleider 1e jaar)

 • Sylvie Leliaert (zorgbegeleider 5e en 6e jaar)

 • Kurt Lips (zorgbegeleider 2e en 3e jaar).

Soms overstijgt de problematiek de draagkracht van de school. In dat geval moeten we doorverwijzen naar externe instanties.

 

CLB (Centra voor leerlingenbegeleiding)

Het CLB is er voor leerlingen, ouders en de school. Ze werken ook samen met de school, maar behoren er niet toe. Leerlingen en ouders kunnen dus gerust los van de school bij het CLB aankloppen.
Het CLB biedt gratis informatie, hulp en begeleiding. Leerlingen kunnen bij het CLB terecht

 • als ze ergens mee zitten of zich niet goed in hun vel voelen

 • als het te moeilijk is in klas

 • voor hulp bij hun studie- en beroepskeuze

 • als ze vragen hebben over hun gezondheid, lichaam …

 • met vragen over relaties, seksualiteit, druggebruik …

 • met vragen over inentingen

Het CLB biedt gratis inentingen aan. Als ouders geef je hiervoor toestemming.

Leerlingen moeten naar het CLB

 • voor een systematisch contactmoment in het 3e jaar

 • als ze te veel afwezig zijn op school

In het CLB kun je informatie, hulp of begeleiding krijgen van een arts, verpleegkundige, psycholoog en/of maatschappelijk werker. Zij bekijken samen met de leerlingen en hun ouders wat ze nodig hebben. Ze geven uitleg en je kunt hierover altijd zeggen wat je denkt. Kan het CLB je niet helpen, dan leggen ze uit waar je wel hulp kan krijgen.

Kom je bij het CLB voor begeleiding, dan maken zij een dossier op met daarin alle informatie over de hulp en begeleiding. Je kunt wel steeds het dossier inkijken. In het CLB hebben de medewerkers beroepsgeheim. Dit betekent dat ze niet zomaar alles aan iedereen mogen vertellen. Het CLB spreekt af met de leerling en ouders wat zij aan anderen zeggen en wat niet.


Je kunt het CLB De Havens

 • binnenlopen op de St.-Maartensblik 2, 8000 Brugge

op maandag van 8.30-12 u. en van 13.30-18 u.

op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30-12 u. en van 13.30-18 u.

Het CLB-team op school bestaat uit: